កម្មវិធីបញ្ចប់
  មានបញ្ហា?​ ទាក់ទងមក +855 92 92 1000

អចលនទ្រព្យលក់បន្តត្រូវបានចុះបញ្ជីជាអចលនទ្រព្យមួយសម្រាប់លក់ដោយម្ចាស់។ ប្រសិនបើការកក់ច្រើនត្រូវបានទទួលសម្រាប់អចលនទ្រព្យតែមួយនោះឯកសារយោង​នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកអតិថិជនចម្បងតាមលំដាប់ដែលបានទទួលការកក់។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមនុស្សទីមួយបម្រុងទុកអចលនទ្រព្យ មិនទិញវិញនោះមនុស្សទី ២ ដែលធ្វើការកក់សម្រាប់អចលនទ្រព្យនោះនឹងមានឱកាសទិញវាបន្តទៀត។

អចលនទ្រព្យមួយអាចទទួលការកក់សរុបបានតែពីអតិថិជន 4 នាក់ផ្សេងគ្នាយ៉ាងច្រើនបំផុត។ ចំពោះអតិថិជនដែលកក់ប្រាក់រួចតែមិនបានទិញវិញ នឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់កក់សរុបវិញទាំងអស់។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Realestate.com.kh ក៏ជួយរកអចលនទ្រព្យប្រភេទដូចគ្នាជូនដល់អតិថិជនដែរ។